Qarabağnamələr II kitab

«Qarabağnamələr»in ikinci kitabında Azərbaycanın XIX əsr salnaməçiləri Mirzə Yusif Qarabağinin, Mir Mehdi Xəzaninin və Rzaqulu bəy Mirzə Camal oğlunun Qarabağ haqqında tarixi, ədəbi-bədii, publisistik oçerkləri toplanmışdır.

Bakı, «Şərq-Qərb", 288 səh.
ISBN10 9952-34-069-9
ISBN13 978-9952-34-069-3

 


Язык: az
Год: 2006

›Qarabağnamələr II kitab
(2,03 MB) (*.pdf)

Библиотека

Вопросы международного права в Нагорно-Карабахском конфликте

Подробнее

Социальные сети