Deportasiya
B.Nəcəfov

Bu kitabda müəllifin «Düşmənin iç üzü. XIX əsrin sonları və XX əsrin əvvəllərində Zaqafqaziyada erməni millətçiliyinin
tarixi» monoqrafiyasının qanunauyğun davamı olub 1947 - 1953-cü illərdə azərbaycanlı əhalinin Ermənistandan kütləvi
deportasiyası, köçürülməsi məsələlərindən bəhs edir. Minlərlə azərbaycanlının əsl faciəsinə çevrilmiş bu deportasiya müəllif tərəfindən tarixi hadisələr kontekstində təsvir edilmiş, əsərdə külli miqdarda arxiv materiallarından istifadə olunmuşdur. «Əlavə» hissədə də arxiv materiallarından istifadə edilməklə sovet rejiminin islam dininə, din xadimlərinə, Azərbaycan xalqının dini bayramlarına, xalq adət və ənənələrinə qarşı mübarizəsindən bəhs edilir. Kitab geniş oxucu auditoriyası, tarixçilər, Azərbaycan tarixi ilə maraqlananlar üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Bakı, «Çaşıoğlu», 320 səh.


Язык: az
Год: 2006

›Deportasiya
(1.14 MB) (*.pdf)

Библиотека

Ближний восток. История десяти тысячелетий

Подробнее

Социальные сети