Dağlıq Qarabağ. Zəka qalib gələcək

Məcmuəyə Dağlıq Qarabağda və onun ətrafında baş verən hadisələrlə əlaqədar partiya və dövlət sənədləri, habelə digər materiallar daxildir. Məcmuədəki sənədlər milli münasibətlər problemlərinin həllində Sov.İKP-nin əsl leninçi mövqeyini, millətlərin əsl hüquq bərabərliyinin təmin olunmasına, ölkənin regionlarının hərtərəfli inkişafına Kommunist Partiyasının qayğısını əks etdirir.
Geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulan bu kitab Azərbaycan KP MK yanında Partiya Tarixi İnstitutu - Sov.İKP MK yanında Marksizm-Leninizm İnstitutunun filialı tərəfindən hazırlanmışdır.
Bakı, © Azərnəşr, 345 səh.
ISBN 5-552-00384-5


Язык: az
Год: 1989