Qarabağnamələr III kitab

«Qarabağnamələr»in üçüncü kitabında Azərbaycanın XX əsr salnaməçiləri Mirzə Rəhim Fənanın, Baharlının, Həsən İxfa Əlizadənin, Həsənəli Qaradağinin, Abbasqulu ağa Bakıxanovun Qarabağ haqqında tarixi, ədəbi-bədii, publisistik oçerkləri toplanmışdır.

248 səh.
© «ŞƏRQ-QƏRB»

ISBN10 9952-34-070-2
ISBN13 978-9952-34-070-9

 


Язык: az
Год: 2006

›Qarabağnamələr III kitab
(1.83 MB) (*.pdf)

Библиотека

Azərbaycan arxeologiyası. Daş dövrü. I cild

Подробнее

Социальные сети