Azərbaycan. Səfəvilər dövləti
O.Əfəndiyev

Bakı, «Şərq-Qərb», 344 səh.+8 səh.(illüst.)
ISBN 978-9952-34-101-0
947.5405-dc22


Язык: az
Год: 2007

Библиотека

Карабахский геноцид: Обреченный Ходжалы

Подробнее

Социальные сети