İrəvan xanlığı
elmi red. prof.Y.Mahmudov

Bu kitabda görkəmli Azərbaycan sərkərdəsi Nadir şahın yaratdığı Əfşar
süqutundan sonra meydana gəlmiş Azərbaycan dövlətlərindən birindən - İrəvan
xanlığından (1747-1828) bəhs olunur. Tərkibolunmaz ilkin mənbələr əsasında bu
dövlətin Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olduğu sübuta yetirilir.
Monoqrafiyada İrəvan xanlığı əhalisinin etnik tərkibi ilkin mənbələr əsasında
araşdırılmış və erməni müəlliflərinin xanlığın xristian əhalisi barədə uydurma
fikirlər - əhalinin əksəriyyətinin güya ermənilərdən ibarət olması ideyası ifşa
olunmuşdur. Bundan əlavə, İrəvan xanlığının sosial-iqtisadi həyatı, sərhədləri və
inzibati bölgüsü, daxili idarəçilik sistemi və xarici siyasəti tərkibedilməz dəlillərlə
işıqlandırılmışdır. Əsərdə İrəvan xanlığının XIX əsrin əvvəllərində yadelli
işğalçılara qarşı qəhrəmancasına mübarizəsi, böyük çətinliklə Rusiya imperiyası
tərəfindən işğal edilməsi, ən əsası isə işğal şəkildə köçürülməsi geniş əksini
tapmışdır. Əsas məqsəd Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan bir dövlət -
İrəvan xanlığı haqda elmi ədəbiyyatda indiyə qədər mövcud olan saxta, uydurma
fikirləri ifşa etmək, real elmi ictimaiyyətə və oxuculara olduğu kimi çatdırmaqdır.

 

Üz qabığı İrəvan şəhəri, Böyük məscid. Dübua de Monpere F.

 

Bakı, CBS, 463 səh.
ISBN: 978-9952-8134-0-1

 


Язык: az
Год: 2010

›İrəvan xanlığı
(12.94 MB) (*.pdf)

Библиотека

Право народа на информацию - стратегическая задача государства

Подробнее

Социальные сети