Qarabağnamələr I kitab

Bu kitabda Azərbaycanın XIX əsr maarifpərvər tarixçiləri Mirzə Adıgözəl bəyin, Mirzə Camal Cavanşir Qarabağinin, Əhməd bəy Cavanşirin Qarabağ haqqında tarixi, ədəbi-bədii, publisistik oçerkləri toplanmışdır.

Bakı, «Şərq-Qərb», 216 səh.
ISBN10 9952-34-068-0
ISBN13 978-9952-34-068-6

 


Язык: az
Год: 2006

›Qarabağnamələr I kitab
(1.85 MB) (*.pdf)

Библиотека

Социальные сети